วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

วีซ่า c3-1 เกาหลี วีซ่าเยี่ยมเยียนหรือการทำธุรกิจในเกาหลี

วีซ่า c3-1 เกาหลี วีซ่าเยี่ยมเยียนทั่วไปหรือการทำธุรกิจในประเทศเกาหลีใต้

เกาหลีนั้นเป็นประเทศที่คนไทยสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องขอวีซ่าในกรณีที่เดินทางไปท่องเที่ยวในระยะเวลาตามที่กำหนดเอาไว้ แต่หากต้องการที่จะพำนักอยู่ในประเทศเกาหลีใต้เป็นเวลานานกว่าที่มีการกำหนดเอาไว้ก็จำเป็นจะต้องยื่นขอวีซ่า โดยวีซ่าในประเทศเกาหลีนั้นมีหลากหลายประเภทด้วยกันอย่างเช่นวีซ่าผู้สื่อข่าว วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ วีซ่านักเรียน วีซ่าผู้บริหารวีซ่าผู้สอนการสนทนาภาษาต่างประเทศ แต่ที่เราจะมาแนะนำในวันนี้เป็นวีซ่า c3-1 ซึ่งเป็นวีซ่าสำหรับการเยี่ยมเยียนทั่วไปและการทำธุรกิจ

สำหรับคนที่ต้องการจะพำนักอยู่ในประเทศเกาหลีใต้เป็นเวลานานกว่า 90 วัน  ต้องทำการยื่นขอวีซ่าด้วยการจองคิวออนไลน์ จากนั้นก็เดินทางมาติดต่อเข้ารับบริการตามวันและเวลาที่ได้จองเอาไว้ ทำการกรอกแบบฟอร์มสมัครวีซ่า โดยเรานั้นจะต้องทำการโหลดแบบฟอร์มและกรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษให้ครบถ้วนก่อนวันมาสมัคร เตรียมเอกสารและค่าธรรมเนียม โดยเอกสารทั้งหมดนั้นจะต้องยื่นภายในวันที่ขอวีซ่าวันเดียวกันเท่านั้น กดคิวแล้วนั่งรอ จากนั้นเพียงแค่ยื่นเอกสารแล้วจ่ายค่าธรรมเนียมก็เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนทั้งหมด ในกรณีที่เอกสารไม่ได้ออกโดยองค์กรภายในประเทศไทยจะต้องมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษให้เรียบร้อยพร้อมรับรองเอกสารจากสถานทูตประเทศที่มีการออกเอกสาร หากเอกสารไม่ครบทางสถานทูตจะไม่มีการรับพิจารณาคำร้อง เอกสารและค่าธรรมเนียมจะไม่มีการคืนทุกกรณี

วีซ่า

หากมีการมอบอำนาจต้องมีหนังสือมอบอํานาจภาษาอังกฤษพร้อมสำเนาบัตรประชาชนและหนังสือเดินทางของผู้รับมอบอำนาจ ทางสถานทูตจะไม่มีการรับผิดชอบไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งนั้น ไม่สามารถขอซ้ำซ้อนได้ต้องเลือกสมัครเพียงแค่ประเภทเดียว หนังสือเดินทางที่ใช้นั้นจะต้องมีอายุเหลืออย่างน้อย 6 เดือน เอกสารในการยื่นสมัครจะมีอายุใช้งานไม่เกิน 3 เดือน กรณีที่ถูกปฏิเสธสามารถยื่นคำร้องขอหนังสือแจ้งการปฏิเสธจากทางสถานทูตได้

เอกสารที่ต้องเตรียมนั้นจะประกอบไปด้วยหลักฐานการจองตั๋วเครื่องบินทั้งไปและกลับ หลักฐานการจองที่พัก แผนการพำนักอาศัยและการทำกิจกรรม หนังสือเชิญจากประเทศเกาหลี หลักฐานการทำงานหรือการศึกษาในประเทศไทย หลักฐานแสดงฐานะทางการเงินในประเทศไทย หลักฐานการเปลี่ยนชื่อนามสกุล เอกสารตรวจสุขภาพว่ามีอาการที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อไวรัส covid-19 หรือไม่ เอกสารยินยอมการกลับตัว และเอกสารรับรองสุขภาพ c3-1 จะมีเอกสารเพิ่มเติมก็คือตราประทับ re-entry permit จากตม.ประเทศไทย

ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ภาษาอังกฤษที่ได้รับการรับรองจากกรมการกงสุล สำเนาทะเบียนสมรสภาษาอังกฤษและการลบรองจากกรมการกงสุล ใบรับรองการเป็นนักเรียนและทรานสคริปภาษาอังกฤษ Work permit ในประเทศไทย หนังสือรับรองการทำงานในประเทศไทย หนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัทภาษาอังกฤษและการรับรองจากกรมการกงสุล ประวัติหนังสือเดินทาง รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือนภาษาอังกฤษและสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหน้า หนังสือค้ำประกันและสำเนาพาสปอร์ตสำเนาบัตรประชาชนของผู้ค้ำ เอกสารยืนยันการรายงานตัวกับโดยสมัครใจ ประวัติอาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติฉบับภาษาอังกฤษรับรองโดยกรมการกงสุล ใบรับรองผลการตรวจวัณโรคฉบับภาษาอังกฤษในโรงพยาบาลที่สถานทูตกำหนด