วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

การเตรียมเอกสารสำหรับไปเที่ยวต่างประเทศ

การเตรียมเอกสารสำหรับไปเที่ยวต่างประเทศ

การเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศ นอกจากจะเตรียมเสื้อผ้าข้าวของสัมภาระต่างๆแล้ว สิ่งหนึ่งที่สำคัญและจำเป็นอย่างมาก คือเอกสารต่างๆที่คุณจะต้องพกติดตัวเพื่อแสดงตัวและขอเข้าในประเทศนั้นๆ ถ้าไม่อยากเสียเวลาในการเดินทางในขั้นตอนการตรวจสอบด่านผ่านคนเข้าเมืองก็ควรจะเตรียมให้พร้อม โดยเฉพาะช่วงสถานการณ์ covid 19 และนี่คือ ลิสท์รายการเอกสารที่จำเป็นสำหรับเดินทางออกนอกประเทศ

เอกสารที่ต้องเตรียมในการเดินทางออกนอกประเทศ

1. หนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ ตรวจเช็คอายุการใช้งานไม่ให้เหลือน้อยกว่า 6 เดือนก่อนเดินทาง

2.บัตรประชาชน สำหรับเป็นการยืนยันตัวตนกรณีเจ้าหน้าที่สนามบินมีการตรวจสอบก่อนขึ้นเครื่องและตรวจสอบสัมภาระ

3.วีซ่าสำหรับเดินทางเข้าประเทศ ยกเว้นบางประเทศที่ไม่จำเป็นต้องมีวีซ่าก็สามารถเดินทางได้เลย

4.เอกสารยืนยันการจองโรงแรม ที่พัก สำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเพื่อเป็นการตรวจสอบและยืนยันว่าคุณไม่ได้เดินทางเข้าประเทศเพื่อหลบหนีแต่เป็นการเดินทางเข้ามาเพื่อท่องเที่ยวจริงๆ

5.หลักฐานการทำงาน สำหรับบางประเทศที่เข้มงวดเรื่องแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง เช่นญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สิงคโปร์ หากมีหลักฐานเหล่านี้เป็นการยืนยันตัวตนว่าคุณมีตำแหน่งหน้าที่การงานจริง

เอกสารยืนยันในช่วงโควิด 19

1 หลักฐานการยืนยันการได้รับวัคซีนครบถ้วนไม่น้อยกว่า 14 วัน

2.ใบรับรองสุขภาพพร้อมเดินทางทางอากาศ

ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันกรณีเอกสารสูญหายดังนั้นคุณควรมีการถ่ายเอกสารแล้วจัดเก็บไว้ในที่สำรองหรือถ่ายเก็บหลักฐาน ไว้ในเครื่องโทรศัพท์มือถือของคุณเพื่อเป็นการป้องกันเรื่องฉุกเฉินที่จะเกิดขึ้น และทำให้การเดินทางของคุณเกิดการติดขัด